تماسها

تماسها

در حال حاضر مرکز همکاری بین المللی شامل متخصصانی است که همیشه به شما در تحصیلتان در بلاروس 

!کمک کنند.همراه با ما جهان امکانات جدید را برای خودباز کنید

٬۲۲۰۰۰۷ جمهوری بلاروس٬ مینسک٬ خیابان ماسکوفسکایا٬ پلاک ۱۵

تلفن/فکس: +۳۷۵ ۱۷ ۳۹۵ ۷۹ ۴۰

تلفن/فکس: +۳۷۵ ۱۷ ۲۰۰ ۹۰ ۳۷

E-mail: icec@edu.by