خبر در زمینه همکاری بین المللیبایگانی خبری
07/09/2018

27.09.2018 Заседание Туркменского землячества в МозГПУ им.И.П.Шамякина

بیشتر
14/05/2018

Образовательный курс (тренинг) «Современные методы преподавания учебных дисциплин на английском языке»

بیشتر
توجه کنید